Technologia oczyszczania

Technologia oczyszczania ścieków stosowana w budowanych przez nas oczyszczalniach oparta jest o metodę niskoobciążonego osadu czynnego. Proces technologiczny realizowany jest w reaktorze SBR, charakteryzującym się tym, że w miejsce reaktora o przepływie ciągłym, występuje reaktor działający cyklicznie, częściowo opróżniany i napełniany, co oznacza, że w jednej komorze odbywa się kilka procesów w pewnym zadanym cyklu.

Typowa oczyszczalnia składa się z następujących elementów:

  1. Przepompownia technologiczna
  2. Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków
  3. Zbiornik uśredniający z retencją
  4. Reaktor(y) SBR
  5. Grawitacyjny zagęszczacz osadu
  6. Budynek socjalno-techniczny
  7. Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych (opcja)
  8. Punkt zlewny ścieków dowożonych (opcja)

 

Przepompownia technologiczna (1) – typowa studnia żelbetowa wyposażona w układ dwóch pomp, które tłoczą dopływające grawitacyjnie do oczyszczalni ścieki surowe do stacji mechanicznego oczyszczania. Przepompownia nie jest wymagana w sytuacji gdy ścieki do oczyszczalni dopływają rurociągiem tłocznym.
Stacja mechanicznego oczyszczania ścieków (2) – proponowana jako sito bębnowe zintegrowane z piaskownikiem poziomym, gdzie ze ścieków eliminowane są większe zanieczyszczenia stałe tzw. skratki oraz piasek i zawiesiny mineralne.

 

Zbiornik uśredniający z retencją (3) – wykonany jako żelbetowy, kryty zbiornik o pojemności uzależnionej od przepustowości oczyszczalni. Służy do retencjonowania ścieków przed wprowadzeniem ich do reaktora. Typowy zbiornik wyposażony jest w układ dwóch pomp, mieszadło oraz układ pomiaru poziomu.

 

Reaktor SBR (4) – wykonany jako zbiornik żelbetowy o pojemności uzależnionej od przepustowości oczyszczalni. Typowy reaktor wyposażony jest w turbinę napowietrzającą z systemem pływającym, dekanter ścieków oczyszczonych, pompę osadu nadmiernego, układ pomiaru tlenu i poziomu ścieków.

 

Grawitacyjny zagęszczacz osadu (5) – wykonany jako zbiornik żelbetowy o pojemności uzależnionej od przepustowości oczyszczalni i wyposażony w mieszadła i dekanter wody nadosadowej.

 

Budynek socjalno-techniczny (6) – wykonany w technologii tradycyjnej lub z płyt warstwowych. W budynku znajdują się część socjalna , stacja mechanicznego oczyszczania, szafa sterownicza procesu technologicznego i w zależności od potrzeb stacja odwadniania i higienizacji osadu.

 

Zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych (7) – wykonany jako zbiornik żelbetowy o pojemności uzależnionej od przepustowości oczyszczalni. Konieczność budowy zbiornika uwarunkowana jest charakterem i przepływem odbiornika odbiornika ścieków oczyszczonych.

 

Punkt zlewny ścieków dowożonych (8) – wykonany jako kontener z płyt warstwowych i wyposażony w układ identyfikacji dostawcy, opomiarowanie ilościowe i jakościowe oraz komputerowy system rozliczeń ścieków.

 

Przepompownia Pobierz
Punkt zlewny Pobierz
Reaktor SBR Pobierz
Zagęszczacz osadu Pobierz
Zbiornik uśredniający Pobierz